شرکت وارش شیمی بهار متعهد است آموزش دستگاههای خریداری شده از این شرکت را توسط کارشناسان آموزش دیده در کمپانی Anton Paar، انجام دهد و همچنین کلیه مسائل در خصوص حفظ و نگهداری دستگاه و همچنین برخی از نکات مربوط به تعمیر و نگهداری دستگاه را به کارشناسان دستگاه آموزش دهد.

همچنین این شرکت به طور مقطعی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و یا خصوصی در خصوص معرفی دستگاه های ارائه شده توسط این شرکت و همچنین نحوه استفاده کاربردی دستگاه را می نماید.