با رفع محدودیت منابع مالی میدان گازی پارس جنوبی از اردیبهشت ماه امسال، همه فازهای توسعه ای این میدان در اولویت توسعه قرار گرفتند.

همه فازهای پارس جنوبی اولویت دار شدند

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به افزایش ٧٤ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت این شرکت در نیمه دوم سال ٩٤، گفت: روند افزایشی تولید نفت امسال هم ادامه می یابد.

  • روند افزایش تولید در نفت مناطق مرکزی ایران ادامه می یابد