با توجه به اینکه دستگاه بعد از گذشت زمان و کارکرد، از لحاظ دقت accuracy)) و تکرارپذیری (repeatability) ممکن است دچار خطاهایی در اعلام نتایج شود و این مسئله و همینطور اطمینان از صحت نتایج حائز اهمیت می باشد یکی از قسمتهای خدمات پس از فروش شرکت وارش شیمی بهار، کالیبره کردن دستگاههای Anton Paar در دوره های مشخص و مطابق با نیاز مشتری می باشد.

کالیبراسیون مطابق با دستورالعمل های مورد تایید کمپانی Anton Paar و با استفاده از کلیه امکانات که شامل دستگاههای کالیبراسیون و مواد و محلول های استاندارد، توسط کارشناسان فنی آموزش دیده و دارای گواهینامه از کمپانی سازنده انجام می شود.

همچنین گواهی کالیبراسیون مربوطه با مهر شرکت وارش شیمی بهار و مطابق با تاییدیه هایی با سربرگ کمپانی Anton Paar(Maintenance& Calibration Record) در اختیار مشتری قرار میگیرد.